Monday, August 27, 2007

एक नवीन ऋतू

एक नवीन ऋतू आला
आपल्या नवीन प्रेमा मधे,
एक नवीन उत्साह सळसळला
आपल्या नवीन प्रेमामधे,
आपण दोघेही नवीन होतो
आपल्याच नवीन प्रेमामधे,
एकांतातही तल्लीन होतो
आपल्याच नवीन प्रेमामधे,
पावसालाही पडाव वाटले
आपल्याच नवीन प्रेमामधे,
कायमचा मुक्काम करावसा
आपल्या नवीन प्रेमामधे,
आपणही प्रेमळ...सामावून घ्यावे
आपल्याच नवीन प्रेमामधे,
मन पावसाचे भरूण आले
आपल्याच नवीन प्रेमामधे......

No comments: