Monday, August 27, 2007

कऑलेज कट्टा...भाग १

कऑलेज कट्टा...
गणीताच्या तासाला बसने
ही जरी एक सजा आहे
नवीन madam ला पहात बसणँ
यातही थोडी मजा आहे!!!!!

स्टाफ़रुम मधुन सराँची
madam वर नजर
आणी,दाराआडुन बघायला
सारे कट्टेकरी हजर......

सँध्याकाळ झली की,
सगळे कट्ट्यावर हजर
आणी समोरच्या ’फ़ीगरवर्क’ वर
प्रत्येकाचीच नजर.......

आम्हाला psychology शीकवनारी
एक सुँदर miss आहे
सर म्हनतात,कऑलेजम्ध्ये फ़क्त
तेवढाच चाँगला ’पीस’ आहे.......!

कऑलेजम्ध्ये कुनी नाही पटली
तर गल्लीत आपली ’माल’ आहे
कट्ट्यावरचा प्रत्येकजनच तसा
थोडाबहुत चालु आहे....!