Monday, August 27, 2007

प्रेमसाठी

प्रेमसाठी
वाटले नव्हते मन तुटले तर
एतक दु:ख सोसावे लागेल
आज पर्यंत श्वासाणी मला. पण या पुढे पोसावे लागेल त्याना


तुझ्या आठवणी च्या साखर झोपेत माझी
कालची रात्र गोडाव्यात सरली
पुर्वी स्वप्नाच्या जात्रेत मन जायाच
पण काल स्वपनानीच मनात जत्रा भरली

" प्रेम"........शब्द दोन आक्षरांचा
नुसता एकला तरी हर्ष होतो
आणि उच्चारला तर
दोन ओटा मधे स्पर्श होतो

तुझ्या डोल्यातील इवलसा आसु
मला समुद्रा हून खोल वाटला
कारण मीच होतो म्हणून
माझ्या डोळ्यात समुद्र दाटला

माझा दु:ख बघावल नाही
म्हणून एक ढग रडत होता
तुमच आपला काही तरीच
म्हणे तेव्हा " पाउस " पडत होता !!!!!

No comments: