Tuesday, August 28, 2007

तुच

पाहिले नाही मि तुला हे कधी
पण आहेस माझ्या तुच मनामधी

समजत नाही मजला आसे का घड्ते
विचार करताच माझे मन उदास हे होते

असे का घड्ते ते माझे मलाच कळेना
तुझ्या वाचून एक क्षण ही करमेना

डोळे झाकताच तु मजला दिसतेस
उघड्ल्यावर डोळे तु समोर ही नसतेस

कोन हे सतवते हे मजला
ख्ररोखर सान्ग तु तर नही सतवत ना मजला

No comments: