Tuesday, August 28, 2007

मी मान्य करतो की

मी मान्य करतो की,
मी चुकलो असले.
पण अशा रीतीने स्वप्नाचे
सारे बंधन तोडायचे असतात का?
मला खंत विराहाची नाही....
तर ती आहे........
तू मला समजू न शकलायची
खर तर माज़च चुकले,
मी तुज़यात इतके गुंतायला नको होतो..........

No comments: