Tuesday, August 28, 2007

प्रेमकरायच राहुनच गेले

आज मि तिला पाहिली होती.
माझ्या समोरून ति जात होती.
पुढे जाता जाता ति हळूच मागे
वळूण पाहत हि मला होती.

मला काहिच हे समजत नव्हते
ति का वळून पहात होती.
हळूच गाली हसूण ति कसलातरी
इशारा मजला करत हि होती.

मला तिचे इशारे काही
समजून हे येत नव्हते.
कारण असे माझ्या आयुष्यात
केन्व्हाच घड्ले नव्हते.

कारण आयुष्यात प्रेम करायच
राहूनच गेल हे होते.
प्रेमातील इशारे मजला कसे
हे समजनार ते होते.

No comments: