Tuesday, August 28, 2007

मराठी प्रपॉअज............

कॉलेजचे गेट
झाली तिथे भेट,
घुसली थेट मनात
देशील का मला डेट ?

मी रोगी तू दवा
तू फूगा मी हवा
ती चूल मी तवा
सांग तुला मी हवा?

तू तपकीर् मी चिमु ठ
तू साडी मी सूट
मी मोजा तू बूट
जमेल मेतकूत ?

तू धाप मी छाती
मी शनि तू साडेसाती
मी भूत तू भानामती
जुळतील का नाती ?

मी पेट्रोल तू गाडी
मी गवत तू काडी
मी विचार तू नाडी
जमेल का जोडा?

मे वरहवठा तू पाटा
तू संगणक मी दाता
तू टेलको मे टाटा
होतील का एक वाटा?

तू वाजंत्री मी ताशा
तू मिठाई मी माशा
तू बोली मी भाषा
ठुऊ का एवढी आशा?

मी पाणी तू घागर
मी च हा तू साखर
जोडा जमेल स त्वर ?

No comments: